PRIVACYVERKLARING

Dros & Cohen coaching en consult,  gevestigd te Doesburg is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Ik zet mij in om uw privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat ik:
– zorgvuldig om ga met uw persoonlijke gegevens.
– er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens.

Contactgegevens

Esther Cohen
Kosterstraat 4
6981 CH Doesburg 
Telefoon: 06-123 56 390
Email:  esther@dros-cohen.nl  of  info@dros-cohen.nl
Website: www.dros-cohen.nl

Ik ben zelf de Functionaris Gegevensbescherming van Dros & Cohen coaching en consult.

Wet en beroepscode

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging te weten de NVTA  (Nederlandse Vereniging voor Transactionele Analyse) is van toepassing op mij als persoonlijke coach-counseler, team coach, supervisor, en coach bij rouw en verlies.

Persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens neem ik op in de begeleidingsovereenkomst:
– Voor- en achternaam
– Adres, postcode, woonplaats
Telefoonnummer(s)
Emailadres
Geboortedatum
Geslacht
Burgerlijke staat
Beroep
Gezinssituatie
Huisarts
Overige informatie die u zelf actief verstrekt ten behoeve van het hulpverleningstraject

Persoonlijke gegevens

Welke leg ik vast:
– Informatie over uw coach/hulpvraag, uw gezondheid en de voortgang van de behandelingen middels verslaglegging.
– Datum van het eerste contact en data van alle afspraken.

Met welke doelen verwerk ik uw persoonsgegevens ?

– Een goede en efficiënt coachingstraject / hulpverlening.
– Het onderhouden van contact.
Facturering.
Nakoming van wettelijke verplichtingen waaronder belastingaangifte.
Het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing en supervisie.
Voor het gebruik bij waarneming. (Ingeval dat hier spraken van zou zijn door b.v. langdurige ziekte van mijn kant, gebeurt dat alleen met uw expliciete toestemming).
– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de hulpverlening is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. (Dit gebeurt alleen in overleg en met uw expliciete toestemming). 
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik expliciet uw toestemming vragen.

Cliëntendossier, beveiliging en bewaartermijn

Voor goede hulpverlening is het noodzakelijk dat ik, als uw coach en hulpverlener, een cliëntendossier aanleg.
Dit cliëntendossier is vertrouwelijk en van belang om de voortgang van de coaching/hulpverlening te kunnen monitoren.
Waar nodig worden in het cliëntendossier ook gegevens opgenomen die voor de begeleiding noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete schriftelijke toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener. Bijvoorbeeld uw huisarts.
Ook voor overleg met een andere coach of hulpverlener, wordt vooraf om uw expliciete toestemming gevraagd en wordt besproken met welk doel dit overleg nodig is en wat er besproken gaat worden.

Ik doe geen verslaglegging aan derden.

Beveiliging
Persoonsgegevens en relevante informatie die voortkomt uit de gesprekken zullen in een digitaal cliëntendossier worden bijgehouden. Dit dossier wordt beveiligd met een wachtwoord bewaard.

Bewaartermijn
De gegevens in het cliëntendossier bewaar ik vijf jaar, ingaand na afloop van de laatste afspraak.

Hoe zit het met mijn beroepsgeheim en het delen van persoonsgegevens met derden?

Beroepsgeheim
Voor mij als coach/hulpverlener geldt op grond van de beroepscode een geheimhoudingsplicht.

Het dossier is vertrouwelijk en voor eigen gebruik. Ik garandeer geheimhouding, mits het verenigbaar is met de meldplicht, volgens de meldcode die ik als hulpverlener heb. Ook houd ik me aan de gedragscode voor T.A. coach/counseler vanuit de N.V.T.A.

Delen met derden
Het verstrekken van gegevens in verband met de behandeling, of overleg met andere coach/hulpverlener gebeurt altijd pas na schriftelijke toestemming van de cliënt.

Andere hulpverleners
Om andere hulpverleners te informeren, bijvoorbeeld als de begeleiding is afgerond of bij een verwijzing naar een andere hulpverlener. Idem m.b.t. andere coaches.

Opdrachtgevers
Zoals aangegeven vindt er geen verslaglegging aan derden plaats, met uitzondering van het contract voorstel wanneer de werkgever, opdrachtgever is van het coachingstraject. Dit voorstel zal eerst door u gelezen en gefiatteerd worden alvorens het naar de opdrachtgever verstuurd wordt.

Mocht er om een andere reden vraag zijn om verslaglegging dan zal ook dit altijd in expliciet overleg zijn en met fiat van u.

Waarneming
Ingeval van langdurig ziekte of overlijden zal mijn collega Ingrid Groot clienten benaderen met de vraag of dossiers vernietigd mogen worden of overgedragen mogen worden aan een vervangende coach/hulpverlener.

Facturen
Voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opmaken.

Intervisie en supervisie
Ook kunnen gegevens in  geanonimiseerde vorm gebruikt worden tijdens intercollegiale toetsing en supervisie om zo de kwaliteit van mijn professionaliteit te waarborgen.

Andere verwerkers
Met bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en privacy met betrekking tot jouw persoonsgegevens.
Dit betreft mijn boekhouder/belastingadviseur, mijn IT-ondersteuner en mijn webmaster. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet schriftelijk om toestemming vragen.

Wat zijn uw rechten?

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, of te verwijderen.
U hebt het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mij.

Hoe zit het met mijn website?

Mijn website verzamelt geen gegevens en plaatst geen cookies.

Welke beveiligingsmaatregelen van uw persoonsgegevens zijn er nog meer getroffen?

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en heb passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Sinds januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Wanneer er een ernstig datalek is zal ik dit binnen 72 uur na constatering melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
U als cliënt wordt over een datalek geïnformeerd in die gevallen dat een datalek waarschijnlijk ongunstige invloed heeft op uw persoonlijke levenssfeer. Dit kan zijn wanneer er gegevens van gevoelige aard zijn gelekt die door derden kunnen worden gebruikt. 

Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dros-cohen.nl of https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Dros & Cohen coaching en consult kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad u aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

 

De privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19 mei 2018.